o
o o o o o o
o Empty House
award award
Qtmonkeybabe
level Level: 41
o Beauty: 1728
o Faithfulness: 165
o Sympathies:
o Total experience: 10'085'992
o Olympics rating:80
o Olympics skills: endurance 5 speed 5 agility 5 quickness 5
o Days in the game: 2160
o Competition: Dog marathon, 1/2
o Exhibition: Class Winners, 1/8
o Profession: 47.1%
o Chances: 10.4%
Home