o
o o o o o o
o Modest House
award award
Softpuppys
level Level: 26
o Beauty: 296
o Faithfulness: 1135
o Taste: 51 (0.6%)
o Sympathies:
o Total experience: 1'225'523
o Olympics rating:0
o Olympics skills:
o Days in the game: 383
o Weekly club experience: 49'060
o Competition: Sport festival, 1/2
o Exhibition: Class Juniors, 1/8
o Profession: 0.0%
o Chances: 10.0%
Home