o
o o o o o o
o Small House
award award
Kutcluk
level Level: 21
o Beauty: 385
o Faithfulness: 835
o Sympathies:
o Total experience: 497'481
o Olympics rating:190
o Olympics skills: endurance 7 speed 6 agility 4 quickness 4
o Days in the game: 2583
o Competition: Dog relay, 1/8
o Exhibition: City, 1/4
o Profession: 6.5%
o Chances: 11.2%
Home